TRAINING


 

Úvod do nákladů a přínosů INSPIRE a možných příležitostí

 

 

Zdroj
Tento vzdělávací modul byl vyvinut v rámci projektu smeSpire v roce 2013 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autor: Catharina Bamps, KU Leuven. Materiál je k dispozici pod “Creative Commons Attribution Share-Alike” licencí  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt

mplementace směrnice INSPIRE vytváří náklady, ale také přínosy a možné příležitosti pro veřejný sektor (správa), ale i pro soukromý sektor (obchod) a občana.
Tento modul poskytuje nejprve stručný přehled o tom, jak se vyvinulo smyšlení o infrastruktuře pro prostorové informace (SDI) jako o obchodním případu (INSPIRE je SDI pro Evropu). V modulu proběhne diskuse o návratnosti nákladů; o volném a zpoplatněném přístupu, o analýze nákladů/přínosů; o návratnosti investic a konečně o zhodnocení poptávky: data/služby, které nejsou přístupné nebo používané nemají žádnou hodnotu (a tedy žádné výhody), takže hodnotu odvozujeme z užitečnosti (“spotřeba” dat/služeb), které jsou definovány uživateli (A, B a C).

Některé příklady a dobré praxe týkající se příjmu / spotřeby dat a služeb v obchodních procesech a přínosy pro A, B a C jsou uvedeny (zdroj: European Union Location Framework good practices).

Dále se modul zabývá INSPIRE prováděcími pravidly monitoringu a reportingu a pokyny pro členské státy k vypracování podrobné zprávy z hlediska nákladů a výnosů. Tyto zprávy jednotlivých zemí obsahují informace o B2A příležitostech zejména o tom, jak podnik může podpořit administrativu při dosahování přínosů z INSPIRE.

Dále se modul věnuje obchodním příležitostem, které jsou spojeny s implementací INSPIRE: “nastavení” INSPIRE (B2A) a “navazující na INSPIRE” (B2A, B2B a B2C). “Zřízení” INSPIRE zahrnuje různé obchodní procesy, které jsou identifikovány na základě směrnice INSPIRE a  prováděcích pravidel, jež také znamenají inovační aktivity, jako je zveřejňování údajů propojených dat, rozšířené reality ….

Výukový materiál se skládá z prezentací, podkladů a webových přednášek. Modul je samo vzdělávací.

Struktura

Tento modul obsahuje následující části:

  1. Náklady a přínosy zavedení INSPIRE
  2. Příklady INSPIRE a SDI obchodních procesů
  3. Kde jsou obchodní příležitosti?
Získané dovednosti, znalosti
Po školení bude účastník schopen shrnout myšlení okolo infrastruktur pro prostorové informace (SDI) jako obchodních případů; popsat hlavní prvky návratnosti investic a zhodnocení na straně poptávky. Ilustrovat příjem / spotřebu dat a služeb v obchodních procesech a výhody pro A, B a C; stručně popsat požadavky implementačních pravidel monitoringu a reportingu týkající se aspektů nákladů a přínosů a identifikovat možné obchodní příležitosti, které přicházejí spolu s aktivitami vytváření INSPIRE.
Zamýšlené publikum
Tento seminář je zaměřen na odborníky, kteří se chtějí zaměřit na problematiku INSPIRE více do hloubky a chtějí dále stavět na příležitostech, které INSPIRE nabízí (např. manažeři malých a středních podniků a veřejných orgánů). Také nezaměstnaní lidé, kteří hledají nové pracovní příležitosti.
Předpoklady
Účastníci by měli znát základy o INSPIRE, nebo následovat Úvod do INSPIRE (Introduction to INSPIRE).
Jazyk
Angličtina 
Formát
PDF documenty, prezentace, webové přednášky. Tento modul je samo vzdělávací.
Očekávaná pracovní zátěž
Očekávaná pracovní zátěž je 3 hodiny.