ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Směrnice INSPIRE 2007/2/EC, která ustanovuje vytvoření infrastruktury pro prostorová data v Evropě, požaduje zpřístupnění množství digitálních dat týkajících se životního prostředí v rámci celé Evropy. Výsledkem bude velký objem dat, u kterého je předpokládáno využití v široké škále aplikací s přidanou hodnotou. Implementační pravidla INSPIRE tato data popisují, nicméně pro samotnou implementaci je nutné učinit mnohem více.

Zpřístupnění dat v souladu se standardy INSPIRE v celkem 30 zemích hovořících 22 jazyky vyžaduje specifické dovednosti, které má pouze několik organizací státní správy. Spravování takto velkého objemu dat proto představuje příležitost pro malé a střední podniky působící v této oblasti.

Malé a střední podniky mohou ve své zemi pomoci k naplnění Směrnice INSPIRE vytvářením nových příležitostí na trhu, zejména zvýšením potenciálu pro inovace a vytvářením nových pracovních míst. Vzhledem k právním požadavkům se implementace INSPIRE stává vstupním bodem pro zásadní podnikatelské příležitosti a otvírá tím nové, případně posiluje stávající perspektivy (např. Linked Open Data, Sensor Web, cloud computing a další aplikační problémy v oblasti elektronizace životního prostředí).

Cílem projektu smeSpire je umožnit a podpořit účast malých a středních podniků v procesu harmonizace a zpřístupňování požadovaných dat z oblasti životního prostředí.


4 nejdůležitější předpokládané výsledky:
 1. Posouzení tržního potenciálu malých a středních podniků ve vztahu k INSPRE jako nedílné součásti digitálního programu pro Evropu tím, že budou popsány překážky v podobě znalostních mezer bránící malým a středním podnikům vstoupit na tento trh.
 2. Sběr, překlad a využívání katalogu nejlepší praxe při správě dat životního prostředí
 3. Vytvoření vícejazyčného vzdělávacího balíčku pro analýzy vlastněných environmentálních dat a využívání společných dat.
 4. Vytvoření sítě schopné transferu znalostí orientovaných na výsledek v rámci Evropy ve spolupráci s výzkumnými středisky, agenturami životního prostředí a poskytovateli progresivních technologií a digitálních dat.

8 konkrétních výstupů:
 1. Posouzení tržního potenciálu malých a středních podniků zaměřených na geoinformační technologie ve vztahu k INSPIRE jako nedílné součásti digitálního programu pro Evropu tak, aby mohly být posouzeny překážky pro vstoupení těchto podniků na trh (zejména znalostní mezery a potřebná školení tak, jak bylo definováno v pracovním balíčku č. 1).
 2. Příprava vzdělávacích materiálů pro vzdělávání odborníků pracujících v oblasti správy prostorových dat životního prostředí. Vzdělávací balíček, který bude zahrnovat katalog přeložený do všech oficiálních jazyků členských států, bude přístupný prostřednictvím e-learningové platformy.
 3. Vytvoření evropského katalogu příkladů dobré praxe pro oblast správy a využívání prostorových dat životního prostředí.
 4. Uspořádání informačních kampaní na národní i lokální úrovni v každé ze dvanácti partnerských zemí, jejímž cílem bude prezentovat dosažené výsledky.
 5. Vytvoření sítě malých a středních podniků a dalších zainteresovaných stran, jejímž cílem je propojení poptávky digitálních dat z oblasti životního prostředí, řídící se požadavky INSPIRE a nabídky řešení z oblasti geoinformačních technologií, čímž bude podpořena činnost zúčastněných firem.
 6. Nastavení obchodního modelu s cílem umožnit již zavedeným, ale také novým malým a středním podnikům působícím na poli geoinformačních technologií v Evropě zhodnotit své technologické inovace pro implementaci INSPIRE.
 7. Vytvoření databáze informací o evropských malých a středních podnicích se zaměřením na geoinformatiku, využitelné pro zmapování jejich schopností a pro realizaci studií a analýz v oblasti business intelligence.
 8. Vytvoření obecného povědomí o důležitosti interoperability prostorových dat, o EIS / EIF (Evropská strategie pro interoperabilitu / Evropský rámec pro interoperabilitu) a o relevantních výsledcích z programu ES ISA (Interoperabilní řešení pro evropské orgány veřejné správy).