ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Smernica INSPIRE 2007/2/EC, ktorá ustanovuje vytvorenie infraštruktúry pre priestorové údaje v Európe, požaduje sprístupnenie množstva digitálnych údajov týkajúcich sa životného prostredia v rámci celej Európy. Výsledkom bude veľký objem údajov, u ktorého sa predpokladá využitie v širokej škále aplikácií s pridanou hodnotou. Implementačné pravidlá INSPIRE tieto údaje popisujú, ale pre samotnú implementáciu je nutné urobiť oveľa viac.

Sprístupnenie údajov v súlade so štandardmi INSPIRE v celkom 30 krajinách hovoriacich 22 jazykmi vyžaduje špecifické zručnosti, ktoré má iba niekoľko organizácií štátnej správy. Spravovanie takto veľkého objemu údajov preto predstavuje príležitosť pre malé a stredné podniky pôsobiace v tejto oblasti.

Malé a stredné podniky môžu vo svojej krajine pomôcť k naplneniu Smernice INSPIRE vytváraním nových príležitostí na trhu, najmä zvýšením potenciálu pre inovácie a vytváraním nových pracovných miest. Vzhľadom k právnym požiadavkám sa implementácia INSPIRE stáva vstupným bodom pre zásadné podnikateľské príležitosti a otvára tým nové, prípadne posilňuje existujúce perspektívy (napr.Linked Open Data, Sensor Web, cloud computing a ďalšie aplikačné problémy v oblasti elektronizácie aplikácií životného prostredia).

Cieľom projektu smeSpire je umožniť a podporiť účasť malých a stredných podnikov v procese harmonizácie a sprístupňovanie požadovaných údajov z oblasti životného prostredia.


4 najdôležitejšie predpokladané výsledky:
 1. Posúdenie trhového potenciálu malých a stredných podnikov vo vzťahu k INSPIRE ako neoddeliteľnej súčasti digitálneho programu pre Európu tým, že budú popísané prekážky v podobe znalostných medzier brániace malým a stredným podnikom vstúpiť na tento trh.
 2. Zber, preklad a využívanie katalógu najlepších postupov pri správe údajov o životnom prostredí.
 3. Vytvorenie viacjazyčného vzdelávacieho balíčka pre analýzy vlastnených environmentálnych údajov a využívanie spoločných údajov.
 4. Vytvorenie siete schopné transferu poznatkov orientovaných na výsledok v rámci Európy v spolupráci s výskumnými strediskami, agentúrami životného prostredia a poskytovateľmi progresívnych technológií a digitálnych údajov.

8 konkrétnych výstupov:
 1. Posúdenie trhového potenciálu malých a stredných podnikov zameraných na geoinformačné a komunikačné technológie vo vzťahu k INSPIRE ako neoddeliteľnej súčasti digitálneho programu pre Európu tak, aby mohli byť posúdené prekážky pre vstup týchto podnikov na trh (najmä znalostné medzery a potrebné školenia tak, ako bolo definované v pracovnom balíčku č.1).
 2. Príprava vzdelávacích materiálov pre vzdelávanie odborníkov pracujúcich v oblasti správy priestorových údajov o životnom prostredí. Vzdelávací balíček, ktorý bude obsahovať katalóg preložený do všetkých oficiálnych jazykov členských štátov, bude prístupný prostredníctvom e-learningovej platformy.
 3. Vytvorenie európskeho katalógu príkladov dobrej praxe pre oblasť správy a využívania priestorových údajov o životnom prostredí.
 4. Usporiadanie informačných kampaní na národnej i lokálnej úrovni v každej z dvanástich partnerských krajín, ktorej cieľom bude prezentovať dosiahnuté výsledky.
 5. Vytvorenie siete malých a stredných podnikov a ďalších zainteresovaných strán, ktorej cieľom je prepojenie dopytu po digitálnych údajov z oblasti životného prostredia riadiaci sa požiadavkami INSPIRE a ponuky riešení z oblasti geoinformačných a komunikačných technológií, čím bude podporená činnosť zúčastnených firiem.
 6. Nastavenie obchodného modelu s cieľom umožniť už zavedeným, ale aj novým malým a stredným podnikom pôsobiacim na poli geografických informačných a komunikačných technológií v Európe zhodnotiť svoje technologické inovácie pre implementáciu INSPIRE.
 7. Vytvorenie databázy informácií o európskych malých stredných podnikoch so zameraním na geoinformatiku, využiteľné pre zmapovanie ich schopností a pre realizáciu štúdií a analýz v oblasti business intelligence.
 8. Vytvorenie všeobecného povedomia o dôležitosti interoperability priestorových údajov, o EIS / EIF (Európska stratégia interoperability / Európsky rámec interoperability) a o relevantných výsledkoch z programu ES ISA (Interoperabilné riešenia pre európske orgány verejnej správy).